ALGEMENE VOORWAARDEN
ELSDEN TRAINING B.V.

Voor consumenten (particuliere deelname) maken we gebruik van de Algemene Voorwaarden zoals deze door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding zijn opgesteld.

Deze tref je onder de onderstaande link

https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-november-2020-1.pdf

Voor niet particuliere deelname, dit zijn de organisaties, instellingen en bedrijven, gelden de onderstaande Algemene Voorwaarden.

(februari 2020)

1.1. Elsden Training: Elsden Training B.V., statutair gevestigd te Kampen en zaakdoende te (1322 BB) Almere aan de Camerastraat 23, ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nummer 72644222, bereikbaar op telefoonnummer 06-519 719 05 en via e-mail op info@elsden.nl.
1.2. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Elsden Training.

1.3. Opdrachtgever: de cursist ( organisatie) die een overeenkomst sluit of wenst aan te gaan met Elsden Training danwel deze voor een particulier vergoedt.
1.4. Training: een opleiding van Elsden Training waaraan deelgenomen kan worden door middel van een inschrijving.

1.5. Incompany opdracht: een maatwerkopleiding die Elsden Training exclusief organiseert voor één of meer opdrachtgevers.
1.6. Opleiding: training, Incompany traject of coaching, dan wel enige andere vorm van opleiding van Elsden Training. Een opleiding kan bestaan uit meerdere opleidingsmodules (in het geval van trainingen of een Incompany traject) of meerdere coachingsgesprekken (in het geval van coaching).

1.9. Offerte: ieder aanbod van Elsden Training tot het sluiten van een overeenkomst, al dan niet op verzoek van een opdrachtgever.
1.10. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Elsden Training en een opdrachtgever.
1.11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst als bedoeld in artikel 6:230g sub e BW, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand.

1.12. Partijen: Elsden Training en opdrachtgever tezamen. 1.13. Schriftelijk: per brief of per e-mail.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte en overeenkomst.
2.2. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
2.3. Gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht (ook) van toepassing te zijn op de (afgegeven) offerte en de (gesloten) overeenkomst, wanneer de opdrachtgever niet binnen 30 kalenderdagen na verzending van de gewijzigde algemene voorwaarden tegen de toepasselijkheid daarvan schriftelijk heeft geprotesteerd bij Elsden Training.

3. Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. Elk aanbod, in de vorm van een offerte of anderszins, heeft een geldigheidsduur van drie maanden en is geheel en onvoorwaardelijk vrijblijvend en herroepelijk, tenzij anders schriftelijk door Elsden Training is aangegeven. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

3.2. Een overeenkomst komt tot stand door schriftelijke instemming van Elsden Training, een inschrijving bij of opdracht aan Elsden Training en de uitdrukkelijke aanvaarding van deze inschrijving of opdracht door Elsden Training. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk.
3.3. Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand tussen Elsden Training en de opdrachtgever. Vervanging van de opdrachtgever (bijvoorbeeld in verband met ziekte) is niet toegestaan.

3.4. Van de offerte afwijkende afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen binden Elsden Training na de totstandkoming van de overeenkomst slechts indien deze door Elsden Training schriftelijk zijn bevestigd.
3.5 Kennelijke verschrijvingen en abusievelijke fouten in het aanbod zijn niet bindend jegens Elsden Training.

4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1. Met Elsden Training gesloten overeenkomsten betreffen een inspanningsverplichting en leiden nimmer tot een resultaatsverplichting voor Elsden Training.
4.2. Door opdrachtgever genoemde termijnen of tussen Elsden Training en opdrachtgever overeengekomen termijnen gelden slechts als streefdata en binden Elsden Training niet.

4.3. Elsden Training is gerechtigd (delen van) de overeenkomst (mede) door derden te laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

5. Vertrouwelijkheid

5.1. Elsden Training, haar medewerkers en/of door Elsden Training ingeschakelde derden zullen de door opdrachtgever verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.

6. Prijzen

6.1. Alle door Elsden Training genoemde prijzen zijn in euro’s. Eventuele arrangements- en verblijfkosten zijn niet in de prijzen inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. De meest actuele prijzen staan vermeld op de website www.elsden.nl.
6.2 Elsden Training is een btw vrijgestelde onderwijsinstelling (registratie Kort Beroeps Onderwijs)

6.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Elsden Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6.4 Elsden Training kan eventuele kostenverhogende factoren (waaronder, maar niet beperkt tot inkoopprijzen, lonen en belastingen) die opkomen na de totstandkoming van de overeenkomst aan de opdrachtgever doorberekenen.

6.5. Indien de opdrachtgever een particulier is en de in lid 4 bedoelde kostenverhogende factoren leiden binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tot een verhoging van de prijs, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

7. Facturering en betaling

7.1. Elsden Training factureert na totstandkoming van de overeenkomst.
7.2. Opdrachtgever zal de aan Elsden Training verschuldigde bedragen zonder verrekening, opschorting en/of korting binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum voldoen.

7.3. Indien de opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn volledig heeft betaald, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Elsden Training is in dat geval gerechtigd aan de opdrachtgever naast de wettelijke (handels)rente tevens de incassokosten conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

8. Verplaatsing of annulering door Elsden Training

8.1. Elsden Training is gerechtigd zonder opgaaf van reden een opleiding, een opleidingsmodule of een coachingsgesprek te annuleren of te verplaatsen naar een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip, in welk geval de opdrachtgever het recht heeft de verplaatste opleiding, opleidingsmodule of coachingsgesprek, kosteloos te annuleren. Opdrachtgever heeft in dit geval recht op terugbetaling van de aan Elsden Training betaalde prijs voor de geannuleerde of verplaatste opleiding, opleidingsmodule(s) of coachingsgesprek(ken). Bij afwezigheid van een cursist, zulks door ziekte of anderszins, is Elsden Training niet verplicht de trainingsdag/module of sessie te verplaatsen of opnieuw aan te bieden aan cursist. In geval van terugval in middelengebruik is Elsden Training gerechtigd de training inclusief vervolgmodules terstond te annuleren zonder recht van terugbetaling aan organisatie of cursist.

8.2 Bij uitval van een docent door overmacht zal Elsden Training zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Elsden Training zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen zijn voor Elsden Training. Uitval van een docent door overmacht, alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum, zijn in afwijking van lid 1 geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de opdrachtgever.

9. Annuleringen door opdrachtgever

Herroepingsrecht bij overeenkomst op afstand

9.1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgaaf van reden schriftelijk te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een opleiding via de website, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de inschrijving/aanmelding.

Annuleren trainingen

9.2. Een training kan uitsluitend schriftelijk en vóór aanvang worden geannuleerd. In het geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Elsden Training gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering tot vier weken voor aanvang: 10% van de prijs;
b. bij annulering tot twee weken voor aanvang: 20% van de prijs;
c. bij annulering tot één week voor aanvang: 100% van de prijs.
9.3. Indien een deelnemer zonder te annuleren niet bij de training aanwezig is geweest, wordt dit aangemerkt als een annulering tot één week voor aanvang als genoemd in lid 2 sub c en wordt aldus 100% van de prijs in rekening gebracht.
9.5. Zonder kennisgeving niet-deelnemen aan een activiteit op die datum waarop men geplaatst is wordt aangemerkt als annulering.

Annuleren Incompany trajecten

9.6. Incompany trajecten kunnen uitsluitend schriftelijk en voor aanvang worden geannuleerd. In het geval van een dergelijke annulering geldt (onverminderd de bedenktijd zoals bedoeld in lid 1) dat Elsden Training gerechtigd is de volgende kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen:
a. bij annulering binnen drie maanden voor aanvang: € 150,- administratie-/ annuleringskosten;

b. bij annulering binnen de drie en zes weken voor aanvang: 50% van de prijs; c. bij annulering binnen drie weken voor aanvang: 100% van de prijs.

10. Tussentijdse beëindiging door opdrachtgever

10.1. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige terugbetaling van het door de opdrachtgever aan Elsden Training betaalde of nog verschuldigde bedrag.
10.2. Indien de opdrachtgever na aanvang van de opleiding de overeenkomst tussentijds beëindigt, worden eventuele vorderingen van Elsden Training op opdrachtgever per direct opeisbaar.

11. Aansprakelijkheid

11.1. In het geval aansprakelijkheid van Elsden Training mocht komen vast te staan, is Elsden Training slechts gehouden de directe schade te vergoeden, met inachtneming van de in dit artikel opgenomen beperkingen. 11.2. Elsden Training is niet aansprakelijk voor de indirecte schade (zoals, maar niet beperkt
tot, gevolgschade, boetes, gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, reputatieschade en immateriële schade).

11.3. Elsden Training is niet aansprakelijk voor directe schade die (mede) is veroorzaakt doordat Elsden Training bij de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onvolledige of gebrekkige informatie.
11.4. De omvang van de aansprakelijkheid van Elsden Training voor directe schade is steeds beperkt tot
het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door de verzekeraar van Elsden Training. Indien geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, is Elsden Training nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Elsden Training in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan. Alle aanspraken van opdrachtgever uit hoofde van aansprakelijkheid van Elsden Training vervallen één jaar nadat de opdrachtgever bekend is geworden of had behoren te zijn met deze aanspraken.
11.5. Indien de opdrachtgever niet zelf deelneemt aan een opleiding, staat de opdrachtgever ervoor in dat de deelnemers de hiervoor genoemde aansprakelijkheidsbeperkingen hebben aanvaard.
11.6. De in de leden 1 tot en met 4 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade van opdrachtgever het gevolg is van opzet of (daadwerkelijk) bewuste roekeloosheid van Elsden Training of diens leidinggevende ondergeschikten.

12. Intellectuele eigendomsrechten

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door Elsden Training ter uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Elsden Training houder (krachtens licenties van derden), respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.
12.2. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.

13. Persoonsgegevens

13.1. Elsden Training verwerkt de door de opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de op haar website vermelde privacy statement.
13.2. De opdrachtgever garandeert dat de betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door Elsden Training.

14. Toepasselijk recht en geschillen

14.1. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2. De klachtenprocedure van Elsden Training is van toepassing op de overeenkomst tussen Elsden Training en opdrachtgever. Deze klachtenprocedure staat vermeld op de website www.elsden.nl.