Algemene voorwaarden

Daar waar Elsden, Elsden Training of Elsden training BV wordt vermeld wordt in alle gevallen Elsden training B.V. bedoeld.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, uitvoering en offerte van, alsmede elke overeenkomst tussen Elsden training en een opdrachtgever, al dan niet schriftelijk overeengekomen, tenzij van deze voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Elsden training verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen, congressen en bijeenkomsten in het open aanbod van Elsden training waarvoor men zich individueel bij Elsden training kan inschrijven. Tevens zijn deze voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Elsden training voor activiteiten die incompany worden uitgevoerd zijnde cursus, training, congres, bijeenkomst of incompany-opdracht uitgevoerd binnen de organisatie van de opdrachtgever, én op het maatwerkaanbod dat speciaal voor de opdrachtgever is ontwikkeld aan de hand van specifieke leerwensen en de situatie binnen de instelling van de opdrachtgever.

Bij verschillen tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • De opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding, cursus of training door het invullen, ondertekenen en verzenden van een inschrijfformulier.
 • Telefonisch reserveren is niet mogelijk.
 • Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
 • Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt Elsden Training een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.
 • Circa vier weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training ontvangt de Opdrachtgever bericht over doorgang van de opleiding/cursus/training met nadere informatie (indien van toepassing).
 • De factuur wordt naar het privé-adres van de opdrachtgever gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de opdrachtgever de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.
 • Voor een aantal opleidingen bestaan aparte aanmeldingsformulieren en/of -procedures. Dit staat bij de betreffende opleidingen vermeld.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

Alle offertes en aanbiedingen van Elsden Training zijn drie maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op geen enkele wijze enig recht worden ontleend. Elsden Training kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Elsden Training daaraan niet gebonden. Elsden Training zal in dat geval, indien Elsden Training dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Elsden Training niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Totstandkoming overeenkomst en eventuele annulering

Een overeenkomst komt tot stand door:

– een door opdrachtgever gemachtigde/bevoegde getekende offerte

– aanvang van de cursus, training, congres, bijeenkomst of incompany opdracht waarbij geen offerte is getekend maar waar wel de eerste uitvoerings-dag is aangevangen in die zin dat werknemers van de opdrachtgever een training hebben gevolgd voor tenminste 1 lesdag. De instemming van onderliggende offerte is dan rechtsgeldig. Mocht er een deelbetaling zijn gedaan of het lesgeld per klas zijn voldaan en maakt deze deel uit van een overeenkomst waarbij meerdere klassen geoffreerd zijn, dan is Opdrachtgever gehouden aan het voldoen van alle opvolgende facturen die deel uitmaken van het totaalbedrag genoemd in de offerte.

Tussentijdse opzegging is niet mogelijk gezien het lesgeld per training, klas of lesdag geoffreerd is op basis van het volledige traject, genoemd in de offerte. Bij een deelbetaling op een niet getekende offerte verklaart Opdrachtgever zich akkoord met de volledige offerte welke het laatst is uitgebracht voor datum van binnenkomst eerste betaling.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

> door Elsden training

Elsden training is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • er naar het oordeel van Elsden training onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst
 • de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • na het sluiten van de overeenkomst Elsden training ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
 • de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 • door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Elsden training kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

Voor zover de opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training, congres, bijeenkomst of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens Elsden yraining niet is nagekomen, is Elsden training gerechtigd de opdrachtgever toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

door de Opdrachtgever

Er geldt een wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, congressen en bijeenkomsten bij online inschrijving via de website van Elsden Training.

Na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever gedurende 14 dagen het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen. Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Elsden Training ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.

Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Elsden Training ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever

Voor congressen en bijeenkomsten

Annulering is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn. Bij verhindering kan de Opdrachtgever iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de Opdrachtgever Elsden training hiervan uiterlijk 1 week van tevoren op de hoogte stelt.

Voor maatwerk en incompany opdrachten

 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door Elsden Training van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent door overmacht

Bij uitval van een docent door overmacht zal Elsden training zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal Elsden training zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor Elsden training. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever.

Betaling en incassokosten

Elsden training factureert voorafgaand aan de aanvangsdatum. Zij is tevens gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, een vergoeding voor incassokosten verschuldigd overeenkomstig het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal €40,-.

Het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op overeenkomsten met alle soorten opdrachtgevers (consumenten en partijen die handelen in de uitoefening van een bedrijf, organisatie of beroep).

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door Elsden training uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij Elsden training , tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Elsden training zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Beperking aansprakelijkheid

Elsden training is nimmer aansprakelijk voor schade welke de opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van Elsden training of door haar ingeschakelde derden. Elsden training is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat Elsden training nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is Elsden training nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door Elsden training in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

Elsden training hecht aan tevreden relaties. Waar gewerkt wordt, kunnen echter misverstanden ontstaan of kunnen fouten worden gemaakt. Indien een opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de betreffende medewerker(s) of een formele klacht indienen met behulp van het klachtenformulier van Elsden training.

Op alle met Elsden training gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De klachtenprocedure sluit niet uit dat opdrachtgever zich tot de burgerlijke rechter kan wenden.

Erkenning

Elsden training is geregistreerd door het CRKBO/CPION als BTW vrijgestelde onderwijsinstelling (registratie Kort Beroeps Onderwijs). De belastingdienst heeft de activiteiten van Elsden training aangemerkt als BTW vrijgestelde activiteiten.

Inhoudelijke erkenning vindt plaats door CPION/SNRO/SPEN/KTNO. Bij aanvang van een training is bekend of deze in accreditatie is of de accreditatie al is verleend. Bij accreditatie na voltooiing van de training worden cursisten uitgenodigd om kosteloos de geaccrediteerde training volgens de dan daarvoor geldende normen af te ronden. Accreditatie met terugwerkende kracht is niet mogelijk of toegestaan.

SNRO/CPION/KTNO draagt zorg voor (HBO conforme) accreditatie. HBO conforme ECTS,SbU of PE kunnen niet worden gecombineerd (gestapeld) met andere opleidingen. Het staat Elsden training vrij te wisselen van instantie welke zorg draagt voor accreditatie zonder de cursist hiervan op de hoogte stellen.

Trainingen bij Elsden training leiden niet tot kwalificatie medebehandelaar zoals vereist is voor het betaald registreren in een Diagnose Behandel Combinatie (DBC). Hiervoor is nog steeds een afgeronde specifieke voltijds-HBO zorgopleiding vereist welke onder toezicht staat van de overheid. Zie hiervoor de vereisten van het Zorg Instituut Nederland of GGZ-Nederland.

Aanvullende voorwaarden bij ervaringsdeskundigheid en VKI-EACI (VKI-EACI )( VKII-EACII (EACII) VKIII-EACIII(EACIII) Herstel Coaching (EHC) Interventie (IT)

 

 1. De ervaringsdeskundige cursist VKI-EACI en VKII-EACII verklaart zich akkoord met de doelstelling van het Minnesota Model dat geheelonthouding de enige manier is om in herstel te komen en te blijven.
 2. De cursist neemt volledige discretie in acht met betrekking tot persoonlijke informatie van mede cursisten. Elsden Training zal uiterste discretie betrachten ten opzichte van informatie, verkregen van cursisten en opdrachtgevers. Informatie, gegeven in groep sessies en opdrachten, inclusief eindopdrachten en individuele feedback zal slechts gedeeld worden met betrokken docenten van desbetreffende training wanneer hier directe belangen mee gediend zijn die van invloed zijn op de beoordeling van desbetreffende cursist.
 3. Ervaringsdeskundige cursisten zijn minimaal anderhalf jaar clean en nuchter en zijn langer dan 12 maanden uitgeschreven van eigen behandeling, Elsden kan hierin bewust uitzonderingen maken.
 4. Bij terugval van een ervaringsdeskundige cursist zal de cursist dit direct melden bij de cursusleider. Elsden zal zich in een dergelijke situatie beraden over verdere danwel latere mogelijkheden om de training alsnog af te ronden, artikel 5 zal direct van toepassing zijn in een dergelijke situatie.
 5. De cursist kan geen aanspraak doen op restitutie van cursusgeld bij het afbreken van de training wanneer deze gestart is, er zal door Elsden beoordeeld worden of de training, al dan niet tegen extra betaling, afgemaakt kan worden in een volgende training. Zulks ter beoordeling van Elsden.
 6. Restitutie bij annulering is mogelijk. Elsden stort het volledige cursusgeld terug bij annulering tot vier weken voor aanvang van de training. Bij annulering korter dan vier weken maar langer dan twee weken voor aanvang van de training wordt 70% van het cursusgeld teruggestort. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de training wordt 30% van de betaalde cursusgelden teruggestort.
 7. Indien schriftelijk is overeengekomen dat cursist in termijnen mag betalen (artikel 6), is cursist gehouden aan het volledige cursusgeld, ook wanneer de training vroegtijdig wordt afgebroken (artikel 5).
 8. Bij klachten over Elsden kan er gebruik gemaakt worden van de klachtenprocedure, vastgelegd in protocol klachtenafhandeling 1511. Deze staat garant voor afhandeling van de klacht door een onafhankelijke klachtencommissie.
 9. Cursist is op de hoogte dat het (tijdig) insturen van deelopdrachten verplicht is.
 10. Bij het niet halen van een inzendtermijn stelt cursist de cursusleider op de hoogte.
 11. Wanneer cursusleider per mail op de hoogte is gesteld van het niet halen van een inzendtermijn zal geen aanpassing van de waardering plaatsvinden, dit op basis van redelijkheid van latere inzending, gesteld op een maximum verlenging van twee dagen.
 12. Ingevolge het niet inzenden van deelopdrachten zal de eindopdracht een lagere waardering krijgen, dit met 10 punten per niet ingezonden opdracht.
 13. De eindopdracht en de daarbij behorende deelopdrachten kennen meerdere inzendmogelijkheden.
 14. Compensatie van verschillende onderdelen is alleen mogelijk als alle opdrachten zijn ingezonden, bij het ontbreken van deel opdrachten in de eindopdracht kan geen eindbeoordeling worden gegeven.
 15. De cursusleider behoudt het recht om aanwijzingen te geven op een inzending en het afkeuren van een inzending op basis van inzet en inhoud.
 16. In geval van toepassing zijnde van artikel 7 mag er een nieuwe opdracht gemaakt worden door cursist.
 17. Geschillen over uitslagen anders dan de deelopdrachten kunnen voorgelegd worden aan de klachtencommissie, afhandeling zal plaatsvinden met in achtneming van de klachtenprocedure.
 18. In de eindopdracht zal geen andere kennis getoetst worden dan behandeld in de lessen.
 19. Tussentijds overleg met de cursusleiding over deelopdrachten en eindopdracht na verstrekking van de opdrachten wordt mogelijk gemaakt door de cursusleiding. Dit bij voorkeur per mail of telefonisch.
 20. Bij contactname met Elsden training zal binnen drie werkdagen een reactie gegeven op vragen , gesteld per mail, Elsden app, Facebook deelnemerspagina, telefonisch of via het contactformulier op de website.
 21. Bij het schriftelijk indienen van een klacht zal Elsden training conform de klachtenprocedure handelen.
 22. Elsden training B.V. draagt grote zorg voor accreditatie en registratie van haar beroepstrainingen en streeft hierin altijd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit. Elsden training B.V. verklaart dat de opgegeven accreditaties rechtsgeldig zijn geregistreerd en geaccrediteerd per training of overige onderwijs activiteit. Specifieke specificaties, rechten en kwalificaties zijn genoemd op de website van de accrediterende instelling.
 23. Er worden geen garanties gegeven over aansluiting van het werkveld ten aanzien van onze beroepstrainingen. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot aansluiting danwel het voldoen aan de eisen en wensen van de overheid, GGZ, ministeries of andere organisaties met betrekking tot eisen in de opleidingen van ervaringsdeskundigheid zoals BCPE (of anderszins) ten aanzien van onze beroepstrainingen, cursussen of inzet.
 24. Accreditatie en registratie met de daarbijbehorende studiepunten, Sbu. ECTS, danwel overige bevoegdheden, kwalificaties en rechten, waaronder ook sollicitatie criteria, zijn geregeld en vastgelegd in de accreditaties die een betreffende (beroeps)training verkregen heeft zoals genoemd in artikel 22.