Klachtenprocedure

Elsden training streeft naar een prettige samenwerking met partners en cursisten. Trainen blijft mensen werk en daar wij volgens u en fout hebben gemaakt of u ontevreden bent horen wij dat graag.  Mocht u aanmerkingen hebben die als klacht door ons kunnen worden aangemerkt dient u deze dan vooral in. Dit geeft ons de kans de klacht naar behoren op te lossen en kunnen wij zelf leren van de gemaakte fout.

Wat is van belang?

Om uw klacht op een juiste en snelle wijze op te lossen moet u ons, indien van toepassing, van de volgende gegevens te voorzien:

  • naam, adres en telefoongegevens;
  • een heldere omschrijving van uw klacht;
  • de training of opdracht waarop de klacht betrekking heeft;
  • de namen van de betrokken personen;

Zodra wij over deze gegevens beschikken gaan wij met uw klacht aan de slag en houden we u op de hoogte over de voortgang van de afwikkeling.  Binnen drie dagen na ontvangst verneemt u van ons de afhandelingsprocedure van de klacht. Afgehandelde klachten worden door ons twaalf maanden bewaard.

Hoe een klacht indienen?

U kunt uw klacht zowel mondeling als schriftelijk indienen.

U kunt contact opnemen met uw cursusleider of rechtstreeks met Meino de Vries op 06-51971905.

Uw klacht kunt u ook schriftelijk sturen naar:

Elsden Training
t.a.v. M.E. de Vries

Engelsmanplaat 31
8032 DT  ZWOLLE
Of mailen naar secretariaat@elsden.nl

Wat doen wij met uw klacht?

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Van iedere klacht wordt de externe klachten medewerker op de hoogte gesteld.

Intern zal de informatie en argumentatie nauwkeurig besproken worden met betrokkenen indien er sprake is van een materieel of financieel belang. De heer de Vries zal vervolgens een standpunt innemen en u daarvan schriftelijk op de hoogte stellen.

Als de klacht ongegrond wordt verklaard en bent het daar niet mee eens of als u het oneens bent met de voorgestelde oplossing, kunt u zich richten tot de beroepscommissie. De commissie bestaat uit twe personen buiten Elsden Training die bijgestaan worden door een onafhankelijke voorzitter. De beroepscommissie zal in deze een besluit nemen omtrent de afhandeling van de klacht.

De commissie neemt maximaal zeven weken na ontvangst van uw bezwaar een besluit. Mocht dit niet mogelijk zijn dan wordt u hiervan in kennis gesteld. Tevens zal de nieuwe termijn van besluitvorming gegeven worden. Het oordeel van de beroepscomissie is bindend voor Elsden Training.

Indien bovenstaande procedure geen uitkomst biedt, kunt u zich tot een burgerlijke rechter wenden.